Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศ กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายผู้สมัคร ส.อบต.และนายก อบจ.ปข.
16/10/2563
ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
30/11/2561
ประกาศ กกต. เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
25/09/2561
ประกาศ กกต. เรื่อง พรรคพลังอุดรสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
25/09/2561
รวม ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทุกฉบับ
01/06/2560
คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่่วคราว (การยกฐานะเป็นเทศบาล)
01/06/2560
คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่่วคราวในกรณีีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น
01/06/2560
ประกาศ คสช. ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
01/06/2560
คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่่วคราว
01/06/2560
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook