Logo
 
 
    1     2     3  

ข้อมูลสำนักงาน
อำนาจหน้าที่


 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

     มีหน้าที่ ดังนี้

              (๑) รับผิดชอบงานธุรการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

              (๒) รับผิดชอบงานที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด

              (๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ คณะกรรมการหรือสำนักงานมอบหมาย

 

    มีการจัดแบ่งส่วนงาน เป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้

                ๑) กลุ่มงานอำนวยการ มีหน้าที่ ดังนี้

                     (๑.๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งการประสานงานด้านแผน การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

                     (๑.๒) ประสานงานกับกลุ่มงาน ส่วนงาน หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล สถิติตัวเลข และจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่

                      (๑.๓) จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ส่งให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

                     (๑.๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติการ งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

                     (๑.๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ

                     (๑.๖) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินและการจัดทำระบบบัญชี

                     (๑.๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

                     (๑.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานอื่นโดยเฉพาะ

              ๒) กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม มีหน้าที่ ดังนี้

                     (๒.๑) ประสานงานเพื่อดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง

                     (๒.๒) ประสานและดำเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ของทุกภาคส่วน

                     (๒.๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรององค์การเอกชน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานเลือกตั้ง

                     (๒.๔) ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเพื่อปลูกฝังและสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                     (๒.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

               ๓) กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง มีหน้าที่ ดังนี้

                     (๓.๑) สืบสวนสอบสวนหรือไต่สวนการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

                     (๓.๒) ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพื้นที่

                     (๓.๓) ดำเนินการปฏิบัติด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการสืบสวนหรือไต่สวน

                     (๓.๔) จัดทำสารบบงานสำนวนการสืบสวนหรือไต่สวนหรือการคัดค้านการเลือกตั้ง สารบบคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ในขอบหน้าที่และอำนาจ และตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการหรือเลขาธิการ

                     (๓.๕) การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

                     (๓.๖) ประสาน สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและสาขา พรรคการเมือง

                     (๓.๗) กำกับการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของพรรคการเมืองและสาขา พรรคการเมืองตามที่กฎหมายกำหนด

                     (๓.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

----------------------------------------------------------

ที่มา : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๕๗ , ๕๘


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook