Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

ข้อมูลสำนักงาน
ความเป็นมา


 
          คำขวัญ ศรก.1 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม
          ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เป็นหน่วยงานระดับฝ่าย สังกัดสำนักรณรงค์และเผยแพร่ ด้านกิจการการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
         

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook