Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

ข้อมูลสำนักงาน
อำนาจหน้าที่


 
วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ หลักการทำงานและแนวคิดในการปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนให้สอด คล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยให้การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือก ตั้งแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนกลุ่มต่างๆ และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนทุกระดับ ในการเข้ามามี ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ทั้งในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนการเลือกตั้งและผู้ตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม
4. เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีของประชาชนทุกระดับต่อการทำงานในการจัดการเลือกตั้ง
5. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสถาบัน ศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเลือกตั้ง
อำนาจหน้าที่
 
1. ดำเนินการให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้ประชาชนมีโอกาสสัมผัสของจริงด้วยตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการเมืองและการเลือกตั้ง
2. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายหลักและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ที่ดำเนินการในด้านนี้ เพื่อร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หลักการทำงานของศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเครือข่าย
1. ประหยัด โปร่งใส และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ปฏิบัติได้จริง
3. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
4. คล่องตัว ทันสมัย งานมีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท และสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่
5. เน้นการมีส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook