Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

บุคลากร
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่1

ผู้อำนวยการ
 
นาย ธนพงศ์ รัตนะรัต
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1

พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ
 
นาย ชัยวัฒน์ ธรรมปาโร
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ
นาย ภัทร โพธิ์ศรี
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ
นางสาว ภัทรา จงรู้รอบ
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ

นางสาว สรัยรักษ์ รักชาติ
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ
นางสาว เยาวลักษณ์ ยาน้อย
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ
นางสาว วรลักษณ์ คำทอง
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ

ลูกจ้างประจำ
 

พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ
 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook