Logo
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1
 
 
    1     2  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กศน.ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
26/06/2565
กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
25/06/2565
อบวิทยากรประชาธิปไตยตำบล (วปต.) กศน.เมืองเพชรบุรี
10/06/2565
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ในการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ พัฒนา ศส.ปชต. ต้นแบบระดับอำเภอ กลุ่มเป้าหมาย คือ ศส.ปชต.ต้นแบบ การอบรมกรรมการ ศส.ปชต.ต้นแบบและหรือกรรมการ ศส.ปชต. โดย กศน.เมืองเพชรบุรี ได้ดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุม กศน.เมืองเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
อบรมวิทยากรประชาธิปไตยตำบล (วปต.) กศน.วังจันทร์ จังหวัดเพชรบุรี
09/06/2565
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ในการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ พัฒนา ศส.ปชต. ต้นแบบระดับอำเภอ กลุ่มเป้าหมาย คือ ศส.ปชต.ต้นแบบ การอบรมกรรมการ ศส.ปชต.ต้นแบบและหรือกรรมการ ศส.ปชต. โดย กศน.ตำบลวังจันทร์ ได้ดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุม อบต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
อบรมวิทยากรประชาธิปไตยตำบล (วปต.) จังหวัดกาญจนบุรี
08/06/2565
อบรมวิทยากรประชาธิปไคย(วปต.)
07/06/2565
โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
18/05/2565
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย กศน.อำเภอนครชัยศรี และ ศสร.1 เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมความรู้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันพระปกเกล้า Big Rock 1 (KPI)
02/04/2565
การฝึกอบรมหลักสูตรอบรมวิทยากรตัวคูณสำหรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
21/03/2565
สนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภานักเรียน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ถนนสามัคคี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
01/03/2565
กิจกรรม สนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงาน พนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำกัด
18/02/2565
กิจกรรม สนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
14/02/2565
กิจกรรม ฝึกอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร พัฒนาสมรรถภนะและทักษะบุคคลากรเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital OECT
01/02/2565
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
28/11/2564
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
28/11/2564
โครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือหรือเป็นผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง
15/11/2564
โครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือหรือเป็นผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง
12/11/2564
โครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือหรือเป็นผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง
10/11/2564
การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564
26/10/2564
การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
25/10/2564
หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook