Logo
 
 

ข้อมูลสำนักงาน
อำนาจหน้าที่


 
 วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ หลักการทำงานและแนวคิดในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีรายละเอียดดังนี้
 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนให้สอด คล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยให้การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือก ตั้งแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนกลุ่มต่างๆ และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง
 2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนทุกระดับ ในการเข้ามามี ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีคุณภาพ
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ทั้งในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนการเลือกตั้งและผู้ตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม
 4. เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีของประชาชนทุกระดับต่อการทำงานในการจัดการเลือกตั้ง
 5. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสถาบัน ศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเลือกตั้ง
 
อำนาจหน้าที่
 1. ดำเนินการให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้ประชาชนมีโอกาสสัมผัสของจริงด้วยตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการเมืองและการเลือกตั้ง
 2. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายหลักและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ที่ดำเนินการในด้านนี้ เพื่อร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หลักการทำงาน

 1. ประหยัด โปร่งใส และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. ปฏิบัติได้จริง
 3. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 4. คล่องตัว ทันสมัย งานมีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท และสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่
 5. เน้นการมีส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 2 |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook