ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 2
สถานที่ตั้ง : ตราสัญลักษณ์
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
Fax :
Email :
:
วัตถุประสงค์และภารกิจ :
แผนที่ :
ภาพสถานที่ :
   

งานอำนวยการ
 
นางสาว วันทนา ทิพรส
พนักงานการเลือกตั้ง
นางสาว กนกกาญจน์ ธนะปฐมชัย
พนักงานการเลือกตั้ง
นางสาว จุรีรัตน์ จอมพุทธางกูล
พนักงานการเลือกตั้ง

พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางสาว ชุลีกร บำรุงผล
พนักงานการเลือกตั้ง

งานรณรงค์
 
นางสาว อภิชา พลายงาม
พนักงานการเลือกตั้ง
นาย ธารพล สุวรรณชฎ
พนักงานการเลือกตั้ง
นาย สุกิจ รวงผึ้งหลวง
พนักงานการเลือกตั้ง

นาย เพทาย รุ่งเรื่อง
พนักงานการเลือกตั้ง