Logo
 
 
    1     2     3  

ข้อมูลสำนักงาน
ความเป็นมา

(จำนวนคนอ่าน0คน)
 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

                    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑ โดยเริ่มแรกสำนักงานฯ ได้ใช้ห้องสำนักงานจังหวัด อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็นที่ทำการชั่วคราวอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมากลางปี ๒๕๔๒ ได้ย้ายไปอยู่ที่บริเวณชั้นล่างด้านทิศเหนือของอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี (เดิม) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนสงวนหญิง อีก ๒ ปีต่อมาได้มาขอใช้อาคารของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี (เดิม) ซึ่งเป็นตึกสองชั้นมีที่กว้างขวางกว่าเดิมการปฏิบัติงานจึงสะดวกและคล่องตัวดีขึ้น แต่ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารชั่วคราวปีต่อปี จึงไม่สามารถต่อเติมหรือปรับปรุงเป็นสำนักงานถาวรได้ จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๔๗ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้บรรจุพนักงานเพิ่มขึ้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรีมีพนักงานรวมเป็น ๑๙ คน จึงได้ดำเนินการขออนุญาตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในการขอใช้อาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหลังเก่า ด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมือง ที่มีลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อนุเคราะห์ให้ใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ปฏิบัติงานเป็นเวลา ๓๐ ปี  และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อนุมัติให้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจนเสร็จเรียบร้อยและได้ย้ายเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

                   ต่อมาคณะกรรมการจัดหาที่ดินให้แก่หน่วยงานของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติให้จัดสรรที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สพ ๗๒๓ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ ๑-๒-๙๕ ไร่ แบ่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรีใช้ประโยชน์ (กรณีมีความพร้อมเรื่องงบประมาณในการจ่ายค่าชดเชยอาคารโรงเก็บเครื่องสูบน้ำให้แก่กรมชลประทาน) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ขัดข้องที่จะสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อชดเชยค่าก่อสร้างอาคารโรงเก็บเครื่องสูบน้ำให้กับกรมชลประทาน และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการขอใช้ที่ดินราชพัสดุ จึงได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินราชพัสดุดังกล่าว โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ๗๒๓(บางส่วน) เนื้อที่ ๑-๒-๙๕ ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ตามหนังสือที่ กค ๐๓๐๗.๕๖/๑๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้ดำเนินการประกวดราคาและว่าจ้างก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๔,๖๗๐,๐๐๐ บาท การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

                   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าปฏิบัติงานที่อาคารสำนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒๓ ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

                    จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย มีแม่น้ำสุพรรณบุรีหรือแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้ มีพื้นที่ประมาณ ๕,๓๕๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๓๔๘,๗๕๕ ไร่ ประกอบด้วย ๑๐ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า อำเภออู่ทอง อำเภอสองพี่น้อง อำเภอสามชุก อำเภอศรีประจันต์ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอด่านช้าง อำเภอหนองหญ้าไซ และอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางรถยนต์ ๑๐๗ กิโลเมตร และทางรถไฟ ๑๔๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดชัยนาท  และจังหวัดอุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี

 

ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดสุพรรณบุรี

                    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ในฤดูน้ำหลากจะมีน้ำท่วมขังในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง พื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของจังหวัดมีสภาพเป็นภูเขาและที่ราบสูง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอด่านช้าง รวมทั้งในบางพื้นที่ของอำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอหนองหญ้าไซ

 

ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดสุพรรณบุรี

          สภาพอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น มีฤดู ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อนอยู่ในช่วงปลายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมีลมฝ่ายใต้พัดผ่าน ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook