Logo
 
 
    1     2  

ข้อมูลสำนักงาน
อำนาจหน้าที่

(จำนวนคนอ่าน1136คน)
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ข้อ 57 ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้
 
(1) รับผิดชอบงานธุรการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

(2) รับผิดชอบงานที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการหรือสำนักงานมอบหมาย

 
การแบ่งส่วนงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ.2560 ข้อ 58 ให้จัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้

กลุ่มงานอำนวยการ มีหน้าที่ 

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย รวมทั้งการประสานงานด้านแผน การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 • ประสานงานกับกลุ่มงาน ส่วนงาน หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูลสถิติตัวเลข และจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่
 • จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดส่งให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติการ งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินและการจัดทำระบบบัญชี
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานอื่นโดยเฉพาะ

กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม มีหน้าที่ 

 • ประสานงานเพื่อดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง
 • ประสานและดำเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของทุกภาคส่วน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรององค์การเอกชน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานเลือกตั้ง
 • ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อปลูกฝังและสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง มีหน้าที่ 

 • สืบสวนสอบสวนหรือไต่สวนการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 • ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพื้นที่
 • ดำเนินการปฏิบัติด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการสืบสวนหรือไต่สวน
 • จัดทำสารบบงานสำนวนการสืบสวนหรือไต่สวนหรือการคัดค้านการเลือกตั้ง สารบบคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ในขอบหน้าที่และอำนาจ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือเลขาธิการ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 • ประสาน สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
 • กำกับการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตามที่กฎหมายกำหนด
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook